مشاوره مالیاتی ، دادرسی مالیاتی

آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 33 قانون مالیات های مستقیم

زمان مطالعه: 3 دقیقه

آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 33 قانون مالیات های مستقیم

فهرست مطالب

شماره:113106/ت 111 
تاریخ:1368/02/24
 
 
 

وزارت امور اقتصادی ودارایی

 

 
 
هیات وزیران درجلسه مورخ 13/2/1368 بنا به پیشنهاد شماره 23377/7927/4/30 مورخ 16/8/1367 وزارت امور اقتصادی ودارایی وشماره 900039/722 مورخ 4/11/67 وزارت امور خارجه آئین نامه اجرائی موضوع تبصره ماده 33 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/2/1366 رابشرح زیر تصویب نمودند :

 

 

ماده 1)

ماموران کنسولی ایران درخارج ازکشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ازفوت اتبارع ایران که درحوزه ماموریت آنها فوت شده اند حتی الامکان اطلاعات مشروحه ذیل را با رعایت سلسله مراتب مکاتباتی از طریق وزارت امور خارجه به وزارت اموراقتصادی ودارایی ارسال نمایند.
1- مشخصات متوفی شامل : نام – نام خانوادگی – شماره شناسنامه ومحل صدور – شماره گذرنامه – تاریخ فوت – نشانی محل اقامت درحوزه ماموریت کنسولی – شغل متوفی درکشور محل فوت درزمان حیات ونشانی محل فوت.
2- مشخصات وارث شامل : نام – نام خانوادگی – شماره شناسنامه ومحل صدور – نسبت آنها بامتوفی ونشانی محل اقامت آنها درکشور خارج
3- فهرست اموال مشمول مالیات بر ارث متوفی واقع درکشور محل فوت موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم که درصورت امکان باید ازطریق استعلام ازمراجع ذیربط حوزه ماموریت مشخص شود و تعیین وارزش آنها برحسب اوضاع واحوال اقتصادی محل وقوع اموال درتاریخ حین الفوت.
4- مبلغ مالیات برارثی که از طرف وارث بابت اموال متوفی بکشور محل ماموریت کنسولی پرداخت شده یا باید پرداخت شود در صورت حصول اطلاع از طریق مقامات رسمی محل

 

ماده 2)

ماموران کنسولی موظفند مراتب لزوم انجام تکلیف مقرر در ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم راکتبا به اشخاص مقرر در بند 2 ماده 1 این آئین نامه ابلاغ وفرم اظهار نامه مالیات بر ارث را دراختیار آنها قرار دهند ودرصورتیکه وراث مبادرت به تسلیم اظهار نامه بدفتر کنسولی نمایند پس از ثبت رسید آنرا به ورثه تسلیم واظهار نامه رابشرح ماده یک این آئین نامه ارسال نماید.

 

ماده 3)

وزارت امور اقتصادی ودارایی فرم اظهار نامه مالیات بر ازث را از طریق وزارت امور خارجه دراختیار ماموران کنسولی قرارخواهد داد.

 

ماده 4)

تخلف ازمقررات این آئین نامه موجب تعقیب مامورین ذیربط طبق مقررات مربوط بوده ومفاد این ماده مانع اجرای مقررات خاص وزارت امور خارجه درمورد رسیدگی تخلفات مامورین خود نمیباشد.

 

 
 
نخست وزیر 
میر حسین موسوی
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا