مشاوره مالیاتی ، دادرسی مالیاتی

آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 33 قانون مالیات های مستقیم

زمان مطالعه: 3 دقیقه

آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 33 قانون مالیات های مستقیم

فهرست مطالب

شماره: 112106/ت 111هـ
تاریخ: 24/02/1368
 

پیوست:

 
هیات وزیران درجلسه مورخ 13/3/68 بنابه پیشنهاد شماره 33377/7927/4/30 مورخ 16/8/1368 وزارت اموراقتصادی ودارائی وشماره 900029/12 مورخ 4/11/67 وزارت امورخارجه آئین نامه اجرائی موضوع تبصره ماده33 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/2/66 رابشرح زیرتصویب نمودند.

 

 

” آئین نامه اجرائی موضوع تبصره ماده 33 قانون مالیات های مستقیم “

 

ماده 1)

ماموران کنسولی ایران درخارج ازکشورموظفندظرف سه ماه ازتاریخ اطلاع ازفوت اتباع ایران که درحوزه ماموریت آنهافوت شده اند حتی الامکان اطلاعات مشروحه ذیل رابارعایت سلسله مراتب مکاتباتی ازطریق وزارت امورخارجه به وزارت اموراقتصادی ودارائی ارسال نمایند.
1 – مشخصات متوفی شامل : نام – نام خانوادگی – شماره شناسنامه ومحل صدور – شماره گذرنامه – تاریخ فوت – نشانی محل اقامت درحوزه ماموریت کنسولی – شغل متوفی در کشور محل فوت درزمان حیات ونشانی محل فوت .
2 – مشخصات وراث شامل نام- نام خانوادگی – شماره شناسنامه ومحل صدور – نسبت آنهابامتوفی ونشانی محل اقامت آنهادرکشورخارج .
3 – فهرست اموال مشمول مالیات برارث متوفی واقع درکشورمحل فوت موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم که درصورت امکان باید ازطریق استعلام ازمراجع ذیربط حوزه ماموریت مشخص شود وتعیین وارزش آنها برحسب اوضاع واحوال اقتصادی محل وقوع اموال درتاریخ حین الفوت .
4 – مبلغ مالیات برارثی که ازطرف وارث بابت اموال متوفی به کشورمحل ماموریت کنسولی پرداخت شده یابایدپرداخت شود درصورت حصول اطلاع ازطریق مقامات رسمی محل .
 

ماده 2)

ماموران کنسولی موظفندمراتب لزوم انجام تکلیف مقرردرماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم راکتبا باشخاص مقرردربند2 ماده 1 این آئین نامه ابلاغ و فرم اظهارنامه مالیات برارث را دراختیارآنهاقراردهندودرصورتیکه وراث به تسلیم اظهارنامه بدفتر کنسولی اقدام نمایند پس از ثبت رسید آنرابه ورثه تسلیم واظهارنامه رابشرح ماده یک این آئیننامه ارسال نمایند.

 

ماده 3)

وزارت اموراقتصادی ودارائی فرم اظهارنامه مالیات برارث راازطریق وزارت امورخارجه دراختیارماموران کنسولی قرارخواهدداد.
 

ماده 4)

تخلف از مقررات این آئیننامه موجب تعقیب مامورین ذیربط طبق مقررات مربوط بوده و مفاداین ماده مانع اجرای مقررات خاص وزارت امور خارجه درموردرسیدگی تخلفات مامورین خودنمیباشد.
 
 
 
 
میرحسین موسوی
نخست وزیر

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا