مشاوره مالیاتی ، دادرسی مالیاتی

آیین نامه اجرایی ماده 144

زمان مطالعه: 2 دقیقه

آیین نامه اجرایی ماده 144

فهرست مطالب

شماره:12571/ ت 33هـ
تاریخ:1373/08/23

 

پیوست:
 
هیات وزیران درجلسه مورخ 15/8/1373 بنابه پیشنهادشماره 29192/5856/4/30 مورخ 29/6/1373 وزارت اموراقتصادی و دارائی و موافقت وزارتخانه بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وفرهنگ وآموزش عالی و به استناد ماده 144اصلاحی قانو ن مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371 – آئین نامه اجرائی ماده یاد شده را به شرح زیرتصویب نمود.
 

 آئین نامه اجرایی ماده 144اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

 

 

ماده 1)

مراکز مجاز و رسمی پژوهشی وتحقیقاتی به منظوراستفاده ازمعافیت مالیاتی موضوع ماده 144 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند. اظهارنامه ،ترازنامه و حساب سود و زیان ، فهرست طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده سـال مـالی مـربوط و نیز فـهرست طرح های دردست اجرای خود را به ضمیم اظهارنامه و صورت های مالی مذکور به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. تبصره – عدم رعایت ضوابط و تکالیف فوق سبب حذف معافیت یاشمول مالیات خواهدبود.

 

ماده 2)

 درآمدهای حاصل از فعالیت های غیرپژوهشی وتحقیقاتی ونیزسایر درآمدهای غیرمرتبط باوظایف اصلی تحقیقات برابرمقررات مشمول مالیات است .

 

ماده 3)

 ابطال پروانه در طول سال مالی به دلیل عدم رعایت مقررات موجب حذف معافیت مربوط به طرح های موضوع آن پروانه درهمان سال خواهدبود.

 

ماده 4)

عدم رعایت ضوابط مربوط به هر طرح موجب حذف معافیت در حدود درآمدهای ناشی ازآن طرح خواهدشد.

 

 
 
حسن حبیبی
 معاون اول رئیس جمهور
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا