مشاوره مالیاتی ، دادرسی مالیاتی

دستورالعمل

ردیف
مادهعنوانشماره آیین نامه ،دستورالعمل و ضوابط اجراییتاریخ آیین نامه ،دستورالعمل و ضوابط اجراییشماره بخشنامه یا ابلاغ آیین نامه ها تاریخ بخشنامه یا ابلاغ آیین نامه ها
154
مکرر
دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات واحد های مسکونی خالی در اجرای حکم ماده 54 مکررندارد
ندارد200/1400/5171400/07/16
289دستورالعمل نحوه محاسبه و مطالبه مالیات حقوق اشخاص خارجی 89نداردندارد4917
30/4/1616/52726
30/4/9124/42176
1377/02/21
1377/06/11
1378/08/23
3106-94دستورالعمل نحوه شناسایی درآمد مشمول مالیات بیمارستان ها،سایر مراکز تشخیصی و درمانی و پزشکان معالج   نداردندارد200/96/5041396/02/18
4106-94دستورالعمل بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوکنداردندارد200/99/161399/01/31
5دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتینداردنداردنداردندارد
6دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاصنداردنداردنداردندارد
7105دستورالعمل رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتینداردندارد200/210121391/10/25
8106دستورالعمل رسیدگی به مالیات عملکرد شرکت های واسپاری–(لیزینگ) و سود و کارمزد پرداختی به شرکت های مذکورنداردندارد200/95/491395/08/01
9107دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات ومالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانک های خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی نداردندارد73041386/02/04
10132دستورالعمل اجرایی موضوع بند (س)ماده(132) قانون مالیات های مستقیمنداردندارد200/94/1011394/11/03
11139دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (12)آیین نامه تبصره (3) ماده (139) اصلاحی ق.م.منداردندارد200/93/1491393/12/25
12139دستورالعمل چگونگی انتخاب نظارت  و نحوه نظارت بر درآمد و هزینه200/243051394/12/11200/93/1371393/12/11
13141دستورالعمل اجرای جزء (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398نداردندارد200/98/5161398/06/11
14141دستورالعمل اجرایی جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشورنداردندارد200/99/5031399/03/09
15143 دستورالعمل اجرایی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادر تهران یا فرا بورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حتی تقدم نداردندارد200/99/5211399/10/14
16148دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی ، سود کارمزد پرداختینداردندارد232/393/305451388/03/18
17148دستورالعمل رسیدگی به حساب های مرتبط با تسعیر ارزنداردندارد200/93/5241393/06/22
18148دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده 51 آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور 200/18389/189764/ص1397/09/10230/97/1411397/10/15
19149دستورالعمل های رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی،سود و کارمزد پرداختی به بانک های خارجینداردنداردنداردندارد
20157دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده 157 ق.م.منداردندارد200/97/22/ص1397/8/19
21169دستورالعمل نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سازمان های استخراج اطلاعات مالیاتینداردندارد200/96/5171396/07/22
22169دستوالعمل دریافت ،پالایش،ویرایش،کدگذاری والصاق اطلاعیه ها به پرونده های مالیاتینداردندارد200/95/5011395/01/22
23169دستورالعمل نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380نداردندارد200/96/1231396/09/07
24186دستورالعمل فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره(1) ماده 186 قانون مالیات های مستقیمنداردندارد200/96/611396/4/28
25219دستورالعمل تشویق گزارش دهندگان فساد و فرار مالیاتینداردندارد200/1400/5381400/12/08
26219دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتینداردندارد200/99/5221399/11/27
27238دستورالعمل اجرایی ماده (238)قانون مالیات های مستقیمنداردندارد200/1400/5311400/11/12
2812دستورالعمل ماده 12 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیاننداردندارد200/1400/5081400/02/25
2919دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان296591399/03/13200/99/301399/03/24
3020دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان297161399/03/13200/99/291399/03/24
اسکرول به بالا