مشاوره مالیاتی ، دادرسی مالیاتی

سایر

ردیفمادهعنوانشماره آیین نامه ،دستورالعمل و ضوابط اجراییتاریخ آیین نامه ،دستورالعمل و ضوابط اجراییشماره بخشنامه یا ابلاغ آیین نامه هاتاریخ بخشنامه یا ابلاغ آیین نامه ها
1شیوه نامه نحوه رسیدگی خریدهای ارزی سوداگرینداردندارد200/2322/ص1398/2/18
2فهرست و شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال118464/ت57915هـ1399/10/18نداردندارد
3141فهرست مواد خام و کالای نفتی58683/ت54537هـ1396/05/16نداردندارد
4141فهرست مواد خام معدنی مصوب شورای اقتصاد (موضوع ماده 35 قانون رفع موانع تولید )1152031395/04/28نداردندارد
5143احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالتنداردندارد200/99/881399/11/19
6149مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی و هزینه تاسیس200/161991395/10/11200/95/781395/11/04
7169نحوه رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعینداردندارد200/99/231399/03/28
8186ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده 186قانون مالیات های مستقیمنداردندارد200/98/311398/04/05
9203شیوه نامه ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتینداردندارد200/9355/د1399/03/18
10219شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیتنداردندارد200/1400/801400/12/14
اسکرول به بالا