مشاوره مالیاتی ، دادرسی مالیاتی

نحوه ثبت و ارسال صورتحساب در مواردی که به دلیل بروز حادثه یا نقص امکان صدور صورتحساب الکترونیکی فراهم نباشد، موضوع ماده (12) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

زمان مطالعه: 8 دقیقه

نحوه ثبت و ارسال صورتحساب در مواردی که به دلیل بروز حادثه یا نقص امکان صدور صورتحساب الکترونیکی فراهم نباشد، موضوع ماده (12) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

فهرست مطالب

شماره: 200/1400/508
تاریخ: 1400/02/25

 

دستورالعمل

 

 
508
1400
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
پ
مخاطبان/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
دستورالعمل نحوه ثبت و ارسال صورتحساب در مواردی که به دلیل بروز حادثه یا نقص امکان صدور صورتحساب الکترونیکی فراهم نباشد، موضوع ماده (12) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
 

فصل اول- تعاریف

ماده 1)

 مفاهیم و اصطلاحات زیر در این دستورالعمل دارای تعاریف مشروحه ذیل می باشد:
الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.
ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21.
پ – دوره مالیاتی: دوره مالیاتی مطابق قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده.
ت- مودی/ مودیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده (1) قانون.
ث- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده (27) قانون.
ج- حادثه: اتقاقات پیش بینی نشده و خارج از انتظار و اراده مودی از قبیل:
– حوادث و سوانح از قبیل آتش سوزی، سیل، زلزله و اتفاقات غیر مترقبه دیگر (جنگ و اغتشاشات);
سرقت تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی;
قطع برق و
عدم امکان پرداخت در شبکه پرداخت الکترونیکی (برای اشخاص حقیقی که از دستگاه کارتخوان بانکی (pos) به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می نمایند) که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از مودی سلب می نماید.
چ- نقص فنی: هرگونه اشکال سخت افزاری و نرم افزاری در تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از مودی سلب می نماید.
ح- صورتحساب الکترونیکی: مطابق بند (ث) ماده (1) قانون.
خ- سامانه مودیان: مطابق بند (پ) ماده (1) قانون.
د- شرکت معتمد: مطابق بند (چ) ماده (1) قانون.
ذ- صورتحساب شمس (صورتحساب شناسه دار معتبر سازمان): فرمی است سه نسخه ای دارای شناسه یکتای سازمان که در زمان بروز حادثه و یا نقص فنی برای فروش کالا یا ارائه خدمت مورد استفاده قرار می گیرد.

 

فصل دوم: تکالیف مودی

ماده 2)

مودی مکلف است پس از بروز حادثه یا نقص فنی، مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد اعلام و برای فروش کالا یا خدمت از صورتحساب شمس استفاده نماید.

 

ماده 3)

مودی مکلف است صورتحساب های شمس صادره را پس از رفع حادثه یا نقص فنی حداکثر تا 7 روز کاری در کارپوشه خود ثبت و نسبت به تسلیم مستندات به شرکت معتمد اقدام و رسید مربوطه را حسب مقررات اعلامی توسط مرکز دریافت نماید. در صورت درخواست مودی و موافقت مرکز، مدت زمان این ماده توسط مرکز قابل تمدید است.
تبصره: مودی می تواند جهت ثبت اطلاعات صورتحساب شمس در کارپوشه خود، با پرداخت کارمزد مربوطه، آن را به شرکت معتمد محول نماید و شرکت معتمد ضمن دریافت کارمزد مربوطه، مکلف به ثبت و ارسال اطلاعات صورتحساب های شمس به نیابت از مودی می باشد.

 

ماده 4)

مودی مکلف است حداکثر 7 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی نسبت به تعیین وضعیت صورتحساب های شمس تخصیص داده شده به وی از قبیل عدم استفاده و ابطال، اقدام نموده و نتیجه را به شرکت معتمد اعلام نماید.

 

ماده 5)

 مودی مکلف است پس از رفع حادثه یا نقص فنی مراتب را به همراه شماره رسیدهای دریافتی موضوع ماده (3) این دستورالعمل و یا عدم استفاده از صورتحساب شمس (حسب مورد) تا پایان روز اداری بعد از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد اعلام نماید.

 

ماده 6)

مودی پس از رفع حادثه یا نقص فنی مجاز به استفاده از صورتحساب شمس برای فروش کالا یا ارائه خدمت نمی باشد.

 

ماده 7)

 در موارد صدور صورتحساب شمس، خریدار (مودی) مکلف است اطلاعات خرید خود را در اجرای بند (ث) ماده (5) قانون، در سامانه مودیان ثبت نماید.

 

ماده 8)

در صورت عدم ثبت و ارسال اطلاعات صورتحساب های شمس در مواعد مقرر، مودیان صادر کننده صورتحساب شمس حسب مورد مشمول جرائم مقرر در ماده (22) قانون می شوند.

 

فصل سوم: تکالیف شرکت معتمد

ماده 9)

 شرکت معتمد مکلف است حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری بعد از اعلام بروز حادثه یا نقص فنی توسط مودی نسبت به رفع آن اقدام و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را برای مودی فراهم نماید.

 

ماده 10)

 شرکت معتمد مکلف است شناسه تخصیص داده شده به صورتحساب شمس از طرف سازمان را به مودیان تحت پوشش خود، براساس نیاز فروشنده، مقرارت اعلامی توسط مرکز و متناسب با نوع کسب و کار تخصیص دهد.
تبصره در صورت نیاز فروشنده به تخصیص مجدد صورتحساب شمس، شرکت معتمد مکلف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از درخواست فروشنده نسبت به تخصیص صورتحساب شمس بر اساس نیاز فروشنده و مقرارت اعلامی توسط مرکز، متناسب با کسب و کار فروشنده، اقدام نماید.

 

ماده 11)

 شرکت معتمد مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که فروشندگان تحت پوشش بتوانند صورتحساب های شمس صادره خود را در موعد مقرر، تحویل نماینده شرکت معتمد نموده و رسید مربوطه را اخذ نمایند.

 

ماده 12)

شرکت معتمد مکلف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از دریافت نسخ صورتحساب شمس از طرف فروشنده، نسبت به بررسی و تایید صورتحساب الکترونیکی متناظر آن در سامانه مودیان و یا ثبت صورتحساب های مودی ظرف مدت 7 روز کاری از زمان دریافت آن اقدام و فروشنده را از اقدامات مربوطه مطلع نمایند.

 

ماده 13)

 شرکت معتمد مکلف است حداکثر 15 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی نسبت به تعیین وضعیت صورتحساب های شمس تخصیص داده شده به فروشنده از قبیل صدور، عدم صدور و ابطال اقدام نموده و نتیجه را از طریق سامانه مودیان به مرکز اعلام نماید.

 

ماده 14)

شرکت معتمد مکلف است در صورت دریافت، ثبت و یا تایید صورتحساب های شمس صادره توسط مودی، مراتب ثبت در سامانه مودیان را اعتبار سنجی و نتیجه را به مرکز اعلام نماید.

 

ماده 15)

 شرکت های معتمد در صورت عدم ثبت یا بررسی و تایید صورتحساب های شمس ناصحیح تسلیم یا ارسال شده مودی، مشمول جبران خسارت برابر مقررات مربوط خواهند بود. این مسئولیت، شامل موارد عدم صدور صورتحساب شمس ناشی از کتمان درآمد توسط مودی نخواهد بود.

 

فصل چهارم: تکالیف مرکز

ماده 16) 

مرکز موظف است بستر لازم را به منظور صدور و تخصیص برخط شناسه یکتای معتبر صورتحساب شمس مورد درخواست شرکت های معتمد فراهم نماید.

 

ماده 17)

 مرکز موظف است مقرارت موضوع ماده (3) و تبصره ماده (10) این دستورالعمل را تهیه و اعلام نماید.

 

ماده 18)

 مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از درخواست شناسه توسط شرکت معتمد، نسبت به تولید شناسه و اختصاص آن به شرکت معتمد اقدام نماید.

 

ماده 19)

 نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مرکز می باشد.[1]

 

امیدعلی پارسا
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ اجرا:
مطابق دستورالعمل
 
مدت اجرا:
نامحدود
 
مرجع ناظر:
مرکز تنظیم مقررات
 
نحوه ابلاغ:
فیزیکی/سیستمی
لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 86045906 با مرکز تنظیم مقررات مطرح و پیگیری نمائید.
     

[1] به نظر می رسد با صدور «دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده(12)  قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به شماره 200/1401/34 مورخ 1401/06/10»، این دستورالعمل منسوخ ضمنی شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا