قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب

قانون مالیاتهای مستقیم   (Direct taxes law)   فهرست عناوین این صفحه   باب اول: اشخاص مشمول مالیات   ‌ماده ۱– ‌ماده ۲–   ‌باب دوم–مالیات بر دارایی فصل چهارم–مالیات بر ارث   ماده ۱۷– ‌ماده ۱۸– ماده ۲۱– ‌ماده ۲۴– ماده ۲۵– ماده ۲۶– ماده ۳۳– ماده ۳۴– ماده ۳۸– ماده ۳۹–   ‌فصل پنجم–حق تمبر   ‌ماده ۴۴– ماده ۴۵– ‌ماده ۴۶– ماده ۴۷– ماده ۴۸– ماده ۴۹– ماده ۵۰– ماده ۵۱–   ‌باب …

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب Read More »